PLATBY


platba na účet - 2901159253/2010

variab. symbol - telefonní číslo přihlašujícího

do poznámky - jméno a příjmení dítěte (dětí)

platbu je možno rozdělit na 2 části - do konce května záloha 1.000,- Kč/osoba (slovy jeden tisíc) a zbytek do konce června, či vše najednou do poloviny června. V případě zájmu, lze vystavit fakturu.

V případě dotazů nás kontaktujte


Stornopodmínky- platí pro všechny akce pořádané BN

do 30.5.: manipulační poplatek 200,- Kč za stornované dítě

od 30.6. do okamžiku zahájení tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte (doloženého originálem lékařské zprávy nejpozději v den nástupu dítěte na turnus), jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 80% z celkové ceny pobytu a 20% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina srazu účastníků uvedené na webové stránce provozovatele a na přihlášce.

od 30.6. do 3 dnů před zahájením tábora z jiných důvodů či bez udání důvodu: propadá záloha

3 dny před zahájením tábora bez udání důvodu: propadá celá částka

- v případě, že nemoc nastane během tábora a rodiče požádají o vrácení části poplatku za dny, kdy dítě odjelo z tábora, se vrací část zálohy poměrná počtu dní.
- nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku.
- při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.
- stornovat je možné pouze písemně, formou doporučeného dopisu, rozhoduje jeho datum doručení na adresu BN. Stornované částky jsou poukazovány v průběhu září.
- v případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu stornopodmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

- V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany BN z provozních důvodů vracíme neprodleně celou částku za tábor.