STRUKTURA SPOLKU

Spolek Bez nudy, z.s., se sídlem Teplice, Jankovcova 2451/45, IČ 660 90 768, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu L, vložka 2562.

Spolek svou činnost provozuje již od 5.3.1997, tehdy ještě jako občanské sdružení BEZ NUDY.

Účelem spolku je zejména podpora rozvoje účelného využití volného času dětí a mládeže spočívající v záměrně řízené organizaci jejich volného času, která vede k jejich ochraně před nebezpečnými vlivy, jako jsou např. drogy a kriminalita mládeže. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím pobytových a jednodenních akcí. Spolek organizuje akce pro členy spolku i nečleny. Akce mají sportovní, kulturní i vzdělávací charakter a mohou probíhat v prostorách spolku nebo v prostorách účastníků akce, případně v prostorách třetích osob.

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

  • Členská schůze
  • Rada spolku
  • Výbor spolku

Členská schůze

Členská schůze je tvořena všemi členy spolku. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, kdy věková hranice u fyzické osoby je stanovena dosažením 15. roku. K dnešnímu dni má spolek 29 členů. Členská schůze se schází minimálně dvakrát do roka. Volí Radu spolku na funkční období 5 let a schvaluje Radou navržené vnitřní směrnice.

Rada spolku

Je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena 4 členy volenými Členskou schůzí na funkční období 5 let. Rada spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, např. schvalování stanov spolku a změny těchto stanov, volí Výbor spolku a odvolává jej, schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období. Zasedání Rady spolku je svoláváno Výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Výbor spolku

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Výboru, a to předsedou a 2 místopředsedy. Každý člen Výboru jedná za Spolek navenek samostatně. Výbor spolku je volen Radou spolku na funkční období 5 let.